ANBI-gegevens Youth for Christ Kampen

Naam van de Instelling
Stichting Youth for Christ Kampen

RSIN/fiscaal nummer
813680293

Contactgegevens
De Mix
Venestraat 8
8261 KE Kampen

Doelstelling
Youth for Christ is een wereldwijde jongerenbeweging die actief is in 125 landen. Youth for Christ Kampen is een zelfstandige stichting die gelieerd is aan Youth for Christ Nederland. Wij zijn gericht op het bereiken van jongeren in de gemeente Kampen om hen te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling en groei

Beleidsuitgangspunten
Beleidsplan 2017-2020 (strategie)
Om toe te werken naar het Vergezicht 2020, heeft Youth for Christ (landelijk) een strategie geformuleerd met concrete speerpunten en maatregelen:

1) Versterken van de lokale Youth for Christ beweging. Dit doen we door beter samen te werken met lokale plaatsen en door Youth for Christ centra op te zetten.

2)Centrale activiteiten van Youth for Christ veranderen en verminderen. Om ruimte te maken voor het versterken van de lokale Youth for Christ beweging (in tijd, aandacht en geld) en deze zo goed mogelijk te ondersteunen, kiezen we ervoor om de centrale activiteiten van Youth for Christ te veranderen en verminderen.

3) Ontwikkelen van een integraal toerustingsaanbod. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers, vrijwilligers en verbonden kerken geestelijk gevoed blijven, groeien in missionair jongerenwerk en tools aangereikt krijgen om anderen te stimuleren zelf een LifeSpot te starten. Daarom ontwikkelen we gezamenlijk een integraal toerustingsaanbod waarmee we elkaar hierin stimuleren.

4) Op de bühne voor jongeren. In ons Vergezicht staat dat we een beweging willen zijn die durft te laten zien waar ze voor staat. Dit willen we verbeteren op twee punten: 1. We willen meer stem geven aan jongeren en 2. We willen helder blijven communiceren waar Youth for Christ voor staat.

Deze beleidsuitgangpunten worden door Youth for Christ Kampen ondersteund. Daarbij is de focus van Youth for Christ Kampen op jongerenwerk, enerzijds middels missionaire activiteiten (o.a. Youth Alpha, Youth Beta en Youth Omega) en anderzijds middels welzijnswerk (Jongerencafé, Ladiesnights). Daarbij ontvangt Youth for Christ Kampen ondersteuning van de landelijke stichting middels een toerustingsaanbod.

Bestuurssamenstelling
a) Voorzitter
b) Penningmeester
c) Secretaris
d) Bestuurslid meidenwerk
e) Bestuurslid accommodatie en beheer
f) Bestuurslid missionaire activiteiten
g) Bestuurslid fondsenwerving, relatiebeheer en communicatie

Namen van de bestuurders
a) Vacant
b) Johan Zijnstra
c) Nicole van de Raa
d) Vacant
e) Vacant
f) Aart Groen
g) Nicole van de Raa

Het beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden

Een verslag van de uitgevoerde activiteiten
Als Youth for Christ Kampen geloven we in wat we doen, en doen we waarin we geloven. Onze drijfveer is het geloof in God en het verlossende werk van Jezus Christus. Onze vrijwilligers delen niet alleen het geloof, maar hebben ook een ‘hart’ voor jongeren. Vanuit die drijfveer ontplooien we lokaal activiteiten, waarbij we onderscheid maken tussen algemene (welzijns)activiteiten en cursussen gericht op het laten kennismaken met het christelijke geloof. De activiteiten en cursussen vinden veelal plaats in ons jongerencentrum “De Mix” aan de Venestraat 8 te Kampen.

Cursussen die we aanbieden en die gericht zijn op het laten kennismaken met het christelijk geloof zijn Youth Alpha en als vervolg daarop Youth Beta. Recent is een nieuwe vervolggroep gestart onder de naam Youth Omega. In deze groepen kunnen jongeren kennismaken met (thema’s uit) het christelijke geloof en deze thema’s ook verdiepen. We rusten hierin jongeren toe zodat zij zelfstandig hierin keuzes kunnen maken. Daarin is ruimte voor het persoonlijke verhaal van de jongeren.

Daarnaast bieden we jongeren coaching aan in het geloof door middel van zgn. ‘Matties’ (maatjes).Daarnaast bieden we algemene (welzijns)activiteiten aan die gericht zijn op het bieden van gezelligheid, ontmoeting en vrijetijdsbesteding op een verantwoorde manier. Activiteiten die we daarin op dit moment in Kampen met vrijwilligers aanbieden zijn het vrijdagavond Jongerencafé en Ladiesnights. In opdracht van de gemeente Kampen zijn wij in staat om daarnaast professioneel jongerenwelzijnswerk te bieden, zoals (ambulant) jongerenwerk en het exploiteren van tienercentra, daarbij gebruik makend van professionals en de kennis en ervaring van Youth for Christ Nederland.Bij alle activiteiten vinden we het belangrijk om goede aandacht te hebben voor de jongeren en hen een veilige plaats te bieden waar ze hun persoonlijke vragen of problemen kunnen delen en zichzelf
kunnen zijn.

Financiële verantwoording
Download hier de financiële verantwoording van 2022.